Statut KS

Odgovori
Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 10850
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Statut KS

Post od branko »

Na osnovu Ustava RS (Sl. glasnik RS br. 1/90), člana 21. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (Sl. glasnici SRS br. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/84 i 12/89), Skupština Kamerne scene "Miroslav Antić" na sednici održanoj dana 04.07.2005. godine, donela je

S T A T U T

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se uređuje organizacija i način rada Kamerne scene "Miroslav Antić" iz Sente (u daljem tekstu: KS).


Član 2.

KS je društveno-pravno lice sa svim pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz toga.
Naziv KS je: KAMERNA SCENA "MIROSLAV ANTIĆ". Skraćeni naziv Kamerne scene "Miroslav Antić" je KS.
Sedište KS je u Senti, u ulici Poštanska br. 4
Pečat KS je okruglog oblika, promera 3 cm, na čijem obodu piše ćiriličnim i latiničnim pismom na srpskom jeziku: KAMERNA SCENA "MIROSLAV ANTIĆ", a u sredini pečata: SENTA.
Delatnost KS je muzičko-scenska.
Područje delovanja KS je Opština Senta.


Član 3.

Svoje aktivnosti KS uređuje programom rada koji priprema Upravni odbor KS, a usvaja ga Skupština KS.


Član 4.

Rad KS je javan. Javnost se obezbeđuje putem redovnog informisanja članova KS, putem sredstava javnog informisanja i putem izveštaja koje Upravni odbor podnosi Skupštini KS.


Član 5.

KS je nezavisna u odnosu na političke partije i druge političke asocijacije. KS se može udružiti, odnosno pridružiti bilo kom obliku kulturnog organizovanja.


Član 6.

Cilj KS je razvoj pozorišne i drugih scensko-muzičkih delatnosti na amaterskom nivou u svim uzrastima. Zadaci KS su organizovanje scensko-muzičkih priredbi sa naročitim osvrtom na pozorišne predstave, književne večeri i recitale, kao i organizovanje gostovanja amaterskih pozorišnih predstava iz drugih sredina na osnovu razmene.


ORGANIZACIJA RADA


Član 7.

Organi upravljanja KS su:
• Skupština
• Upravni odbor
• Nadzorni odbor

Član 8.

Skupština je najviši organ upravljanja KS. Skupštinu čine svi aktivni članovi KS. Skupština može biti redovna i vanredna. Redovna skupština se održava jednom godišnje, a saziva je Upravni odbor.
Prava i dužnosti Skupštine su:
• donosi Statut i druge opšte i pojedinačne akte o radu KS, ako i izmene i dopune istih
• razmatra i ocenjuje rad i aktivnosti KS u protekloj sezoni
• razmatra izveštaje Upravnog i Nadzornog odbora i donosi plan i program rada za narednu sezonu, usvaja završni račun
• bira i opoziva članove Upravnog i Nadzornog odbora i druge predstavnike KS
• odlučuje o udruživanju u neki drugi oblik kulturnog organizovanja ili o prestanku rada KS
• odlučuje po žalbi na odluku o izricanju disciplinske mere
• raspolaže sredstvima KS
• odlučuje o svim drugim pitanjima značajnim za rad i organizaciju KS

Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom prisutnih članova, s tim da se Skupština može održati ako istoj prisustvuje najmanje pet aktivnih članova.
Vanredna skupština se saziva ukoliko to Upravni ili Nadzorni odbor zahteva ili na osnovu pismenog zahteva najmanje jedne trećine od ukupnog broja aktivnih članova KS. Rad vanredne Skupštine podleže pravilima vezanim za rad redovne Skupštine, s tim da vanredna Skupština razmatra i odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.
Skupštinom predsedava upravnik. Ukoliko je upravnik sprečen da predsedava Skupštinom, to čini sekretar, a ukoliko je i on sprečen, onda Skupštinom predsedava najstariji prisutni aktivni član KS.


UPRAVNI ODBOR


Član 9.

Upravni odbor je izvršni, kolektivni i operativni organ koji je najviši organ KS između dva zasedanja Skupštine.
Upravni odbor ima pet članova: upravnika, tehničkog sekretara, sekretara KS i dva člana.
Članove Upravnog odbora bira i razrešava dužnosti Skupština KS. Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom mesečno. Radom Upravnog odbora rukovodi upravnik, koji saziva sednice Upravnog odbora. Upravni odbor odlučuje većinom glasova, a na sednicama Upravnog odbora obavezno se vodi zapisnik.
Prava i dužnosti Upravnog odbora su:
• rukovodi radom KS između dva zasedanja Skupštine
• sprovodi odluke donete na Skupštini
• priprema program i plan rada za narednu sezonu
• podnosi izveštaj o radu u protekloj sezoni
• formira sekcije i stara se o prijemu novih članova
• vodi marketinške poslove (dovođenje pozorišnih predstava, gostovanje predstava KS, angažovanje pozorišnih radnika, reklamiranje predstava i sl.
• daje predloge na pitanja koja su postavljena od strane članova na Skupštini
• organizuje programe za proslave raznih svečanosti
• predstavlja i zastupa KS u odnosu na druge organizacije
• obezbeđuje finansijska sredstva neophodna za rad KS
• vrši poslove disciplinske komisije
• vrši i druge poslove koji su od značaja za rad KS
• odlučuje o postavljanju i skidanju predstava sa repertoara

Svaki član Upravnog odbora odgovara lično za svoj rad i rad Upravnog odbora, a u slučaju pričinjene materijalne štete odgovara i materijalno.


Član 10.

Upravnik rukovodi radom Upravnog odbora i Skupštine i saziva sednice. Upravnika bira i razrešava dužnosti Skupština. Mandat upravnika je četiri godine, sa mogućnošću reizbora. Upravnik je lice koje je ovlašćeno da daje potpis u ime KS. Upravnik ima ovlašćenja da izdaje zadatke pojedinim članovima i da zastupa KS. Upravnik za svoj rad odgovara lično i materijalno Skupštini.


Član 11.

Sekretar KS je lice koje pre svega vrši poslove marketinga u pozorišnoj delatnosti, poslove portparola KS i druge poslove koje mu poveri Upravni odbor. Mandat sekretara je četiri godine sa mogućnošću reizbora. Sekretar je član Upravnog odbora koga bira i opoziva Skupština.


Član 12.

Tehnički sekretar je lice koje vodi administrativno-tehničke poslove, poslove knjigovodstva, poslove blagajnika, prikupljanje članarine i evidencija članstva, poslove arhivara i slično. Mandat tehničkog sekretara je četiri godine sa mogućnošću reizbora. Tehnički sekretar je član Upravnog odbora.

Član 13.

Članove Upravnog odbora bira i opoziva Skupština, sa mandatom od četiri godine sa mogućnošću reizbora. Članovi Upravnog odbora imaju pravo da daju ostavku na svoju funkciju bez obrazloženja.


NADZORNI ODBOR


Član 14.

Nadzorni odbor je nadzorni organ koji vrši nadzor nad radom članova Upravnog odbora, nadzor nad sprovođenjem odluka Skupštine i vrši kontrolu nad materijalno-finansijskim poslovanjem.
Nadzorni odbor čine predsednik nadzornog odbora i dva člana, koji za svoj rad lično odgovaraju Skupštini KS. Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora. Nadzorni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom tromesečno. Mandat Nadzornog odbora je četiri godine sa mogućnošću reizbora.
Nadzorni odbor ima pravo da, uz obrazloženi predlog, sazove vanrednu Skupštinu, kao i pravo da obrazloženo predloži Skupštini KS smenu bilo kog člana Upravnog odbora KS.


OSTVARIVANJE I NAČIN RASPOLAGANJA SREDSTVIMA


Član 15.

KS ostvaruje sredstva putem sponzorstva, donatorstva i kao korisnik budžeta. Svim sredstvima KS raspolaže Skupština KS. Pravo upravljanja sredstvima KS ima Upravni odbor KS, a pravo nadzora nad materijalno-finansijskim poslovanjem ima Nadzorni odbor. Upravni odbor je dužan po završetku sezone da podnese Skupštini izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju za proteklu sezonu.


ČLANSTVO


Član 16.

Članstvo u KS stiče se po principu dobrovoljnosti, a svojstvo člana po prijemu u KS. Prijem članova vrši Upravni odbor. Članovi KS mogu biti redovni i počasni. Član KS može biti svako lice koje prihvati odredbe ovog Statuta i koje želi da učestvuje u radu KS. Počasni član može biti svaki pojedinac, udruženje građana ili preduzeće kojima zbog posebnih zasluga to zvanje dodeli Skupština KS na predlog Upravnog odbora.
Članstvo u KS prestaje odlukom Skupštine i to: neaktivnošću člana (po oceni Upravnog odbora), isključenjem (na predlog Upravnog odbora) i na zahtev samog člana.


Član 17.

Prava i dužnosti člana KS su:
• da učestvuje u radu KS
• da bira i da bude biran u odbore
• da aktivno učestvuje u donošenju plana i programa rada
• da savesnošću dobrog domaćina koristi imovinu KS
• da bude informisan o radu KS
• da savesno izvršava date zadatke
• druga prava i dužnosti koje proizilaze iz delatnosti KS
• da pokrene pitanje smene bilo kog člana Upravnog odbora ili Nadzornog odbora KS, uz obrazloženje

Aktivan član KS je punoletan član KS koji je u protekle dve sezone u bilo kojoj predstavi učestvovao po bilo kom zadatku ili u proteklih dve godine bio biran u neke od organa KS.


Član 18.

Za neizvršenje svojih dužnosti ili zloupotrebe svojih prava, svaki član se poziva na odgovornost i može mu se izreći disciplinska kazna: javna opomena ili isključenje iz KS. Disciplinsku meru izriče Skupština KS na predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili samoinicijativno.


Član 19.

Za nesebičan i kvalitetan rad i višegodišnje aktivno članstvo, član se nagrađuje javnom pohvalom ili diplomom KS. Odluku o tome donosi Upravni odbor.


PRESTANAK RADA KS


Član 20.

Rad KS prestaje u sledećim slučajevima:
• ako Skupština donese odluku o prestanku rada
• ako nadležni organ zabrani rad KS
• u drugim slučajevima predviđenim zakonom

Nakon prestanka rada, po podmirenim obavezama, sva imovina KS pripada Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
Upravnik je dužan da u roku od 15 dana od dana prestanka rada KS o toj činjenici obavesti nadležni organ radi brisanja iz registra.


PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 21.

Izmene i dopune Statuta vrši Skupština KS po istoj proceduri po kojoj se donosi Statut.


Član 22.

Ovaj Statut je prečišćeni tekst Statuta KS donetog 21. februara 1997.godine i izmena i dopuna istog.
Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja, a primenjuje se osmog dana od njegovog donošenja.
Upravnik KS
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
Upravnik
SiteAdmin
Postovi: 2372
Pridružio se: 07 Dec 2010, 23:54
Kontakt:

Re: Statut KS

Post od Upravnik »

S obzirom da smo bili dužni po zakonu obaviti preregistraciju KS, to je iziskivalo i novi Statut koji je usvojen dana 7. aprila ove godine na vanrednoj Skupštini KSMA. Evo Statuta u celosti:У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на скупштини Камерне Сцене “Мирослав Антић” одржаној дана 07.04.2011. године у Сенти, усвојен је нови


СТАТУТ
КАМЕРНЕ СЦЕНЕ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”


Област остваривања циљева

Члан 1.
Камерна сцена “Мирослав Антић” (у даљем тексту КС) је правно лице са свим правима, обавезама и одговорностима које произилазе из тога.
Област остваривања циљева КС је музичко-сценска.


Циљеви и задаци

Члан 2.
Циљеви КС су развој позоришне и других сценско-музичких делатности на аматерском нивоу у свим узрастима. Задаци КС су организовање сценско-музичких приредби са нарочитим освртом на позоришне представе, књижевне вечери и рециталe, као и организовање гостовања аматерских позоришних представа из других средина на основу размене.

Члан 3.

Своје активности КС уређује програмом рада који припрема Управни одбор КС, а усваја га Скупштина КС.

Члан 4.

КС је независна у односу на политичке партије и друге политичке асоцијације. КС се може удружити, односно придружити било ком облику културног организовања.


Назив и седиште

Члан 5.

Назив КС је: КАМЕРНА СЦЕНА "МИРОСЛАВ АНТИЋ".
Скраћени назив Камерне сцене "Мирослав Антић" је КС.
Седиште КС је у Сенти, Главни трг бр. 2.
Подручје деловања КС је Општина Сента.


Чланство

Члан 6.

Чланство у КС стиче се по принципу добровољности, а својство члана по пријему у КС. Пријем чланова врши Управни одбор. Чланови КС могу бити редовни и почасни. Члан КС може бити свако лице које прихвати одредбе овог Статута и које жели да учествује у раду КС. Почасни члан може бити сваки појединац, удружење грађана или предузеће којима због посебних заслуга то звање додели Скупштина КС на предлог Управног одбора.
Чланство у КС престаје одлуком Скупштине и то: неактивношћу члана (по оцени Управног одбора), искључењем (на предлог Управног одбора) и на захтев самог члана.


Права и дужности чланова

Члан 7.

Права и дужности члана КС су:
• да учествује у раду КС
• да бира и да буде биран у одборе
• да активно учествује у доношењу плана и програма рада
• да савесношћу доброг домаћина користи имовину КС
• да буде информисан о раду КС
• да савесно извршава дате задатке
• друга права и дужности које произилазе из делатности КС
• да покрене питање смене било ког члана Управног одбора или Надзорног одбора КС, уз образложење

Активан члан КС је пунолетан члан КС који је у протекле две сезоне у било којој представи учествовао по било ком задатку или у протеклих две године био биран у неке од органа КС.


Члан 8.

За неизвршење својих дужности или злоупотребе својих права, сваки члан се позива на одговорност и може му се изрећи дисциплинска казна: јавна опомена или искључење из КС. Дисциплинску меру изриче Скупштина КС на предлог Управног одбора, Надзорног одбора или самоиницијативно.

Члан 9.

За несебичан и квалитетан рад и вишегодишње активно чланство, члан се награђује јавном похвалом или дипломом КС. Одлуку о томе доноси Управни одбор.


Организација рада

Члан 10.

Органи управљања КС су:
• Скупштина
• Управни одбор
• Надзорни одбор


Скупштина

Члан 11.

Скупштина је највиши орган управљања КС. Скупштину чине сви активни чланови КС. Скупштина може бити редовна и ванредна. Редовна скупштина се одржава једном годишње, а сазива је Управни одбор.
Права и дужности Скупштине су:

• доноси план и програм рада;
• усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
• усваја друге опште акте КС;
• бира и опозива чланове Управног и Надзорног одбора и друге представнике КС;
• разматра и оцењује рад и активности КС у протеклој сезони;
• разматра извештаје Управног и Надзорног одбора и доноси план и програм рада за наредну сезону;
• разматра и усваја финансијски план и извештај;
• усваја завршни рачун;
• располаже средствима КС;
• одлучује по жалби на одлуку о изрицању дисциплинске мере;
• одлучује о статусним променама и престанку рада КС;
• одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
• одлучује о свим другим питањима значајним за рад и организацију КС.

Скупштина доноси одлуке двотрећинском већином присутних чланова, с тим да се Скупштина може одржати ако истој присуствује најмање пет активних чланова.
Ванредна скупштина се сазива уколико то Управни или Надзорни одбор захтева или на основу писменог захтева најмање једне трећине од укупног броја активних чланова КС. Рад ванредне Скупштине подлеже правилима везаним за рад редовне Скупштине, с тим да ванредна Скупштина разматра и одлучује само о питањима због којих је сазвана.
Скупштином председава управник. Уколико је управник спречен да председава Скупштином, то чини секретар, а уколико је и он спречен, онда Скупштином председава најстарији присутни активни члан КС.


Управни одбор

Члан 12.

Управни одбор је извршни, колективни и оперативни орган који је највиши орган КС између два заседања Скупштине.
Управни одбор има пет чланова: управника, техничког секретара, секретара КС и два члана.
Чланове Управног одбора бира и разрешава дужности Скупштина КС. Управни одбор се састаје по потреби, а најмање једном месечно. Радом Управног одбора руководи управник, који сазива седнице Управног одбора. Управни одбор одлучује већином гласова, а на седницама Управног одбора обавезно се води записник.
Права и дужности Управног одбора су:
• руководи радом КС између два заседања Скупштине
• спроводи одлуке донете на Скупштини
• припрема програм и план рада за наредну сезону
• подноси извештај о раду у протеклој сезони
• формира секције и стара се о пријему нових чланова
• води маркетиншке послове (довођење позоришних представа, гостовање представа КС, ангажовање позоришних радника, рекламирање представа и сл.
• даје предлоге на питања која су постављена од стране чланова на Скупштини
• организује програме за прославе разних свечаности
• представља и заступа КС у односу на друге организације
• обезбеђује финансијска средства неопходна за рад КС
• врши послове дисциплинске комисије
• врши и друге послове који су од значаја за рад КС
• одлучује о постављању и скидању представа са репертоара
Сваки члан Управног одбора одговара лично за свој рад и рад Управног одбора, а у случају причињене материјалне штете одговара и материјално.


Члан 13.

Чланове Управног одбора бира и опозива Скупштина, са мандатом од четири године са могућношћу реизбора. Чланови Управног одбора имају право да дају оставку на своју функцију без образложења.


Управник

Члан 14.

Управник руководи радом Управног одбора и Скупштине и сазива седнице. Управника бира и разрешава дужности Скупштина. Мандат управника је четири године, са могућношћу реизбора. Управник је лице које је овлашћено да даје потпис у име КС. Управник има овлашћења да издаје задатке појединим члановима и да заступа КС. Управник за свој рад одговара лично и материјално Скупштини.


Секретар

Члан 15.
Секретар КС је лице које пре свега врши послове маркетинга у позоришној делатности, послове портпарола КС и друге послове које му повери Управни одбор. Мандат секретара је четири године са могућношћу реизбора. Секретар је члан Управног одбора кога бира и опозива Скупштина.


Технички секретар

Члан 16.
Технички секретар је лице које води административно-техничке послове, послове књиговодства, послове благајника, прикупљање чланарине и евиденција чланства, послове архивара и слично. Мандат техничког секретара је четири године са могућношћу реизбора. Технички секретар је члан Управног одбора.


Надзорни одбор

Члан 17.
Надзорни одбор је надзорни орган који врши надзор над радом чланова Управног одбора, надзор над спровођењем одлука Скупштине и врши контролу над материјално-финансијским пословањем.
Надзорни одбор чине председник надзорног одбора и два члана, који за свој рад лично одговарају Скупштини КС. Члан Надзорног одбора не може бити члан Управног одбора. Надзорни одбор се састаје по потреби, а најмање једном тромесечно. Мандат Надзорног одбора је четири године са могућношћу реизбора.
Надзорни одбор има право да, уз образложени предлог, сазове ванредну Скупштину, као и право да образложено предложи Скупштини КС смену било ког члана Управног одбора КС.


Остваривање јавности рада

Члан 18.
Рад КС је јаван. Јавност се обезбеђује путем редовног информисања чланова КС, путем средстава јавног информисања и путем извештаја које Управни одбор подноси Скупштини КС.


Начин стицања средстава

Члан 19.
КС остварује средства путем спонзорства, донаторства и као корисник буџета. Свим средствима КС располаже Скупштина КС. Право управљања средствима КС има Управни одбор КС, а право надзора над материјално-финансијским пословањем има Надзорни одбор. Управни одбор је дужан по завршетку сезоне да поднесе Скупштини извештај о материјално-финансијском пословању за протеклу сезону.


Члан 20.
Рад КС престаје у следећим случајевима:
• ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада
• ако надлежни орган забрани рад КС
• у другим случајевима предвиђеним законом

Након престанка рада, по подмиреним обавезама, сва имовина КС припада Српском народном позоришту у Новом Саду.
Управник је дужан да у року од 15 дана од дана престанка рада КС о тој чињеници обавести надлежни орган ради брисања из регистра.


Изглед и садржина печата

Члан 21.
Печат КС је округлог облика, промера 3 цм, на чијем ободу пише ћириличним и латиничним писмом на српском језику: КАМЕРНА СЦЕНА "МИРОСЛАВ АНТИЋ", а у средини печата: СЕНТА.


Прелазне и завршне одредбе

Члан 22.

Измене и допуне Статута врши Скупштина КС по истој процедури по којој се доноси Статут.

Члан 23.

Статут ступа на снагу даном његовог доношења, а примењује се осмог дана од његовог доношења.

Члан 24.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.Управник КС
Не бојим се од вражјега кота,
нека га је ка на гори листа,
но се бојим од зла домаћега".

Odgovori

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost