Muško-ženski odnosi

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

U najboljim godinama

Kad sam postala majka svom mužu?

Počelo je dobro, čak odlično. Plan da se ratosiljamo djeteta je usvojen, moje najbolje gaće su čiste, njega sam pustila noć prije da se naspava. S predumišljajem naravno, u namjeri da godišnjicu provedem s funkcionalnim mužem koji će mi pokazati koliko cijeni što ga trpim već 15 godina

Slika

Mnogo sam očekivala od naše godišnjice. Niskobudžetni seks i grad sa pametnijim dijalozima, znate nas oboje čitamo. Malo šetnje, fina večera i čaša vina, lascivni pogledi i česti stisak bedara, te na kraju dana zasluženi ludi seks. Patetično sam željela vrijeme samo za nas kad nećemo brisati nos, prati guzu, već pričati jedno s drugim kao odrasli. Nedavno, sasvim slučajno sjeli smo u kafić i zbog uskih stolova bili vrlo blizu jednom drugom, tako blizu da smo se većinu vremena gledali u oči. Osjećali smo se prvih pola sata vrlo neobično, mislim šta se imamo gledati u oči pa mi smo u braku? Bilo je to, složili smo se na kraju, zanimljivo iskustvo koje vrijedi ponoviti. Godišnjica zabavljanja – idealna prilika.

PREDIGRA

Počelo je dobro, čak odlično. Plan da se ratosiljamo djeteta je usvojen, moje najbolje gaće su čiste, njega sam pustila noć prije da se naspava. S predumišljajem naravno, u namjeri da godišnjicu provedem s funkcionalnim mužem koji će mi pokazati koliko cijeni što ga trpim već 15 godina. Pravi kliše, znam, mogu ga cijeniti samo oni koji znaju kako su prilike za seks rijetke onima koji spavaju u istoj sobi sa djetetom i mačkom.

Obukla sam sretne gaće i to je bilo to od zabave. Šetnja je otkazana obzirom da je napolju počela oluja, iz vedra neba naravno. Od fine večere i čaše vina ni pomena. Naime dragi mi je odmah pao u zagrljaj. Od napada migrene, ne od strasti. Uslijed tablete koju je popio jesam dobila medvjeđi zagrljaj al od njega mi nije bridila stražnjica, već mišica koju je zgrabio i obmotao oko glave kao mokar peškir.

Mislila sam da će mi to veče obje ruke utrnuti od nečeg drugog, a ne od njegove glavurde na jednoj i Medene na drugoj mišici. Bajdvej, od plana da je uvalimo tetki nije bilo ništa jer je ona nepogrešivim instinktom uvidjela pukotinu u odbrani i uvukla se u naš krevet.

Dok sam ležala na leđima i gledala u strop, shvatila sam da sam cijeli dan iščekivala ovu pozu. (Znate onu nepravedno ocrnjenu misionarsku pozu u kojoj po mom sjećanju žena najmanje radi a najviše dobija? E ako znate pošaljite mi crtež da se podsjetim, unaprijed hvala). Od ove godišnjice jedina bolja mi je bila ona u kojoj sam romantičnu večeru u meksičkom restoranu provela povraćajući u toaletu.

Zar je previše očekivati da jedna noć bude filmska? Da li je moguće da sve emisije, serije, knjige lažu da je nakon tridesete seks ludilo, da je The Faca uvijek spreman, da u pravom trenutku djeca neopazice nestanu kod tetke, a da je moja ljepota jača od svake bolesti? Zašto smo prestali spavati goli i čemu vuneni šal pri ruci?

JOŠ PITANJA

Kad smo prije zašli u godine u kojima glavobolja odnosi pobjedu nad žudnjom? Nekad smo na putovanja nosili hrpu kondoma, a danas bez antibiotika ne napuštamo ni Kanton Sarajevo.

Gdje nestade neobuzdana strast? Sjećam se vremena, ne tako davnog vjerujte mi, kad nisam imala najbolje gaće jer bi on iste pocijepao.

Kad me je pitao zašto ga gledam s čežnjom samo kad se bezglasno molim preko glave El Ninje da zaspe već jednom, slagala sam i okrivila povećanje dioptrije.

Kako sam postala žena koja pri pogledu na njegovo tijelo prvo uoči da su mu goli bubrezi? Umjesto da ga prpošno štipnem hvatam sebe kako mu trpam majicu u pantalone. Kad sam postala majka svom mužu? Svaki dan ga pitam šta je ručao na poslu! Hej šta je ručao? I porazno je ali to me stvarno interesuje.

Jedini prijatelj kojem mogu da se pojadam je hemoroid, koji mi je posljednje dvije godine bliži od najrođenijih. Ostali su odustali jer nisu mogli da se uklope u raspored ljudi koji od frke ne znaju gdje im je dupe gdje glava. Još samo da zaspem sjedeći pred Dnevnikom u pola 8 pa da se objesim.

Bolje je da ne znam ko je prvi rekao da je zrelo doba najbolje za ženu, bilo bi mu isto kao Aldinu na benzinskoj pumpi, znate onom volu u kupusu. (zurnal.info)
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

Part­ner kao smi­sao ži­vo­ta

Lju­bav, kao emo­ci­o­nal­na si­la ko­jom se mi lju­di po­ve­zu­je­mo jed­ni sa dru­gi­ma, či­ni da smo jed­ni dru­gi­ma emo­ci­o­nal­no va­žni. Upra­vo za­hva­lju­ju­ći ose­ća­nju lju­ba­vi i od­no­su lju­ba­vi, mno­gi na­ši po­stup­ci do­bi­ja­ju svoj du­blji smi­sao. Ali,da li je i sa­ma lju­bav pre­ma part­ne­ru isto što i smi­sao ži­vo­ta. Mno­gi ve­ru­ju da je­ste. Ve­ru­ju da je upra­vo ta­kva lju­bav naj­vi­ši ili naj­sna­žni­ji ste­pen lju­ba­vi.

Iz­ja­va: Ti si smi­sao mo­ga ži­vo­ta, od­no­sno: Ne mo­gu da za­mi­slim ži­vot bez te­be, sva­ka­ko da mo­že da pri­ja kao znak ve­li­ke i sna­žne lju­ba­vi, ali mo­že i da pla­ši. S ta­kvim iz­ja­va­ma oso­ba u stva­ri po­ru­ču­je: Ja sam za­vi­sna od te­be ta­ko da je moj ži­vot bez te­be ne­mo­guć. Ta­ko na­sta­je za­vi­snost od dru­ge oso­be, za­vi­snič­ka lju­bav.

Ka­da je oso­ba uve­re­na da je smi­sao nje­nog ži­vo­ta da je vo­li ne­ko od­re­đen, ona je sprem­na da pre­đe pre­ko bi­lo ko­je gra­ni­ce ka­ko bi tu lju­bav ostva­ri­la ili sa­ču­va­la. Bi­ti bez lju­ba­vi ta­kve oso­be je za nju ka­ta­stro­fa – be­smi­sle­no bi­ti­sa­nje. Uko­li­ko je part­ner na­pu­sti ili umre, ta­kva oso­ba ne­će bi­ti sa­mo tu­žna zbog gu­bit­ka oso­be ko­ju još uvek vo­li, već će ose­ća­ti de­pre­si­ju zbog be­smi­sla da­ljeg ži­vlje­nja. A ta­da sa­mo­u­bi­stvo mo­že po­sta­ti pri­vlač­na ide­ja.

Ako oso­ba iz­ja­vi: Moj ži­vot ima smi­sla sa­mo dok me On vo­li, a ako pre­sta­ne da me vo­li,on­da ću se ubi­ti, ona tvr­di da je Nje­go­va lju­bav uslov nje­nog po­sto­ja­nja. Re­ći da će ne­ko ži­ve­ti sa­mo ako i sve dok je da­ti uslov is­pu­njen je­ste isto što i re­ći da ne­ko ne že­li da ži­vi uko­li­ko da­ti uslov ni­je is­pu­njen. Iz tog raz­lo­ga psi­ho­te­ra­pe­u­ti u ra­du sa lju­di­ma če­sto za­u­zi­ma­ju čvrst stav da je ve­o­ma po­gre­šno da ne­ko sam se­bi uslo­vlja­va pra­vo na sop­stve­ni ži­vot is­pu­nje­njem ne­ka­kvog uslo­va. Pra­vo na ži­vot mo­ra bi­ti bez­u­slov­na ka­te­go­ri­ja. Smi­sao ži­vo­ta je sam ži­vot.

I ro­di­te­lji če­sto svo­joj de­ci po­ru­ču­ju da su im ona smi­sao ži­vo­ta. Sve to u že­lji da im po­ka­žu i do­ka­žu ko­li­ko ih vo­le. A on­da ka­da ta de­ca od­ra­stu i ka­da se po­la­ko pri­pre­ma­ju da se odvo­je od svo­jih ro­di­te­lja i za­poč­nu sa­mo­stal­ni ži­vot, mo­gu ose­ća­ti kri­vi­cu što svo­jim ro­di­te­lji­ma od­u­zi­ma­ju „smi­sao” nji­ho­vogži­vo­ta. Ne­ki ro­di­te­lji, u že­lji da spre­če gu­bi­tak „smi­sla” vla­sti­togži­vo­ta,na raz­li­či­te na­či­ne ne­sve­sno za­bra­nju­ju de­ci da ko­nač­no od­ra­stu i da se odvo­je.

Uosta­lom,mit o lju­ba­vi ko­ja do­no­si sre­ću je to­li­ko pro­žeo za­pad­nu ci­vi­li­za­ci­ju da smo ko­lek­tiv­no po­br­ka­li sred­stvo i cilj. Ume­sto da lju­bav bu­de jed­no sred­stvo, emo­ci­ja ko­ja nas po­ve­zu­je dok za­jed­nič­ki pu­tu­je­mo kroz ži­vot, ona je po­sta­la cilj ko­jem se te­ži. Naš ko­lek­tiv­ni fan­ta­zam ostva­re­nja ve­li­ke i traj­ne lju­ba­vi za nas je isto što i sre­ća ko­joj ne­ma kra­ja, ko­nač­no is­pu­nje­nje ži­vot­nog smi­sla. (Zo­ran Mi­li­vo­je­vić)
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

Ženska posla
Moderna bajka za modernu curu

Slika

Jednom ne tako davno, jedna je cool princeza sjedila pored jezera kontemplirajući o smislu života, recesiji, klimatkim promjenama, ulasku u EU, ali ponajviše o tome da konačno pokrene vlastiti biznis. Iznenada, u krilo joj skoči ogavni žabac.

"Čuj mala, daj me zažvali pa da se preobrazim u pravog frajera! Znaš spiku kaj ne? Ona me gadna baba začarala pa kužiš mala, imam problem! A kad se zveknemo, postat ću tvoj princ, pa ćemo kao u bajci! Kužiš, e? Vjenčat ćemo se i živjeti u tvom dvorcu, zajedno s mojom starom! Konačno ćeš ostvarit' sve svoje snove: kuhat ćeš mi, prati i peglati, e da i sve ono s klincima! A kako nisam neka seljačina, kužiš ono, znam spiku kak vi ženske razmišljate pa ti dopustim i da imaš neki pos'o, kužiš ono od 8 do 18! Što kažeš ljepotice?!" i ogavno se naceri.

Ljepotica ga pogleda, a usta joj se razvuku u smiješak. Od uha do uha.

'YEEESSS!'

Uskoro je ostvarila svoj san. Iskoristila je poticaje putem EU fondova za male i srednje poduzetnike i otvorila hrvatsku inačicu KFC-a, zvučnog imena PŽK (prženi žablji kraci).

Dok nas smrt ne rastavi

Hmmm, da! Nama nije bila ispričana priča o uspjehu, već o čarobnom princu koji će doći i izbaviti nas ovozemaljskih katastrofa. Izvući će mač, pobijediti bljuvače vatre i dvoglave zmajeve, naprtiti nas na kljuse, a potom ćemo (i bez GPS-a) odjahati u bolji život dok 'nas smrt ne rastavi!' 'Moj princ izvlačio je samo svoju minijaturnu hrenovčicu i uvalio me! A onda je ispario kao u triku Davida Coperfielda!', plakala je moja sestra. I kako da je utješim?

Možda smo tijekom našeg odrastanja koje je bilo satkano od niza razočaranja, prerasli bajke o Zubić vili ili Djedu Mrazu, no mita o čarobnom strancu ne odričemo se tako lako! Borimo se za njega, grčevito, baš kao što se Šeks borio za svoju mirovinu!

Taj je zapis ostao utisnut u naš genetski kod, jer se mi žene rađamo s umovima starim 3000 godina! I dalje, unatoč svjetskim i globalnim promjenama, invaziji napretka, seksualne revolucije, tehnologije i svega što dešavalo u proteklim stroljećima, dalje uporno tražimo gospodina Savršenog kao i savršenu Ljubav!

Kad konačno ukebamo 'princa', iznenada mijenjemo retoriku, baš kao i Damir Kajin. Od strastvene zagovornice ženskih prava i sloboda, sada isključivo koristimo deminutive opisnih pridjeva (ljubica, bubica, mucica, macica). Trkeljamo o vječnoj ljubavi, sreći i ljepoti koja nas okružuje! Okolina je uvjerena da konzumiramo opake droge, jer ne skidamo osmijeh s lica, a nešto smo i izgubili na kilaži! Govorimo jezikom ljubavi, koju nitko ne razumije i svima se bljuje, ali pristojno kimaju i kolutaju očima. Naš čudesni preobražaj kao i pronalazak srodne duše obično proslavljamo skupom i bučnom tervenkom u nekom vatrogasnom domu. Tamo će se nekoliko stotina naših razdraganih rođaka šlatati dok ushićeno plešu u vlakiću ili kolu, a sve na naš račun. A kad se oko 5 ujutro natuku još i kisele juhe, imat će toliko drskosti da nam požele svu SREĆU ovoga svijeta!? (Obično su to ljudi koji su se na identičan način obvezali do kraja života podnositi tuđu nepodnošljivu vrlinu!)

Bolno otrežnjenje

Naravno da sam i ja tražila princa. Naravno da sam i ja svoja naivna i apsurdna maštanja (utemeljena na bajkama i jeftinim ljubićima), projicirala na stvarni život. Kad sam konačno ukebala svog princa, što danas zahtjeva više od dobro pozicionirane Venere u znaku Jupitera i podznaka Marsa, došlo je vrijeme da živim svoj savršeni život, sa savršenim partnerom koji će mi podariti savršene potomke. Mislim, po nekom usranom zakonu vjerojatnosti, zbog svih onih psihopata koji su obilježili moju prošlosti, ljubavnih brodoloma, činilo se da sam i ja konačno dočekala ljubavni blagoslov moćnog univerzuma.
Ali ljubavni je brodić uskoro počeo tonuti brzinom većom i od hrvatskog državnog proračuna!

Otrežnjenje je bilo bolno. Poremećaj osobnosti koji sam pripisivala ljubavnom ludilu moga princa bio je detaljno opisan u opsežnoj medicinskoj dokumentaciji, što dotični nije smatrao bitnim za budući suživot... No ako i zanemarim tu 'sitnicu', zaplet naše ljubavne štorije doživio je ozbiljan kuršlus. Baš kao u meksičkoj sapunici, pojavilo se mnoštvo čudnih likova poput zlog demona koji je začarao princa, ušao u njegovo fizičko tijelo i zatočio princezu, zatim maćehe, nekoliko patuljaka, tempiranih bombica, za koje nisam dobila nikakva uputstva i mnoštvo sisatih ljepotica.

S godinama sam prestala vjerovati u bajke. Znam da je lakše maštati da negdje u ovom svijetu postoji princ koji može riješiti sve naše probleme. Na kraju shvatimo da naša sreća ne ovisi o tome što će nam netko drugi omogućiti, već samo o tome što ćemo mi učiniti za sebe.

George Clooney - ugrožena vrsta

Meni je trebalo puno vremena, ali i hrabrosti da izađem iz začaranog kruga, počnem vjerovati u sebe i konačno okrenem novi list. Tada sam počela pisati neke drugačije priče, moderne bajke o djevojkama i ženama, koje su čvrsto uhvatilo kormilo života i navigiraju olujnim morem. Iskusile su bol i neuspjeh, ali i dalje vjeruju u ljubav.

Moderne princeze danas behandlaju djecu, kuhaju, odlaze na roditeljski, stignu na pilates i ne zanemaruju svoja ženska druženja! I da, znaju da zgodni, dobri i inteligentni samci postoje samo u bajkama!

Ispravak netočnog navoda! Postoji nekoliko živućih primjeraka tipa Georgea Clooneya, ali oni su rijetka i nadasve ugrožena vrsta! Da ne spominjemo da izbjegavaju brak… (Rozi Kugli)
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Post od Palma »

Da li umete da prepoznate pravu ljubav?

Ljubav se može pobrkati sa zavisnošću od drugih, seksualnom željom ili potrebama koje ispunjavaju drugi. Postoji veoma dobar razlog da se upitamo šta je ljubav i kako ona uopšte izgleda.

Slika

- Ljubav možemo da zamenimo sa pozitivnim osećanjima koji se u nama rađaju kad smo zaljubljeni ili kad verujemo da posedujemo drugu osobu, a pet kvaliteta su protivotrov tome- piše Dejvid Riko, autor knjige "Kako biti odrasla osoba u vezi".
Kao potrebne kvalitete navodi izvorne darove koje je ponekad teško dati, koji zahtevaju i stvaraju brižno srce, ljubav usmerenu drugima i oslobođenu narcisoidnosti.

- U pravoj ljubavi oseća se i pokazuje bezuslovna pažnja za drugog i tu osobu volimo čak i onda kada nas ne ispunjava. Takva ljubav odražava ne samo naše vlastite potrebe i očekivanja, nego i predanost putu davanja i primanja - kaže autor knjige "Kako biti odrasla osoba u vezi".
On dodaje da možemo da očekujemo ili zahtevamo da nam ljudi tokom celog života iskazuju ljubav onako kako smo je doživeli prvi put – da dižu buku oko nas, brane nas, iskazuju fizičku nežnost i slično.

Kad naši zahtevi za ljubavlju postanu nezasiti, to je znak da sumnjamo u to da smo vredni ljubavi. Tada često osećamo potrebu da nam drugi ljubav neprekidno dokazuju. To sa jedne strane deluje narcisoidno, ali posmatrajući iz ugla saosećanja, možemo da zaključimo da o sebi imamo loše mišljenje. Potreba da vas okolina doživljava kao nekog posebnog često nadoknađuje osećaj nevoljenosti.

- Kako možemo prevazići sumnju u sebe? Jednostavnom praksom, tako da delujemo s ljubavlju. Delovanje s ljubavlju je, u stvari, naličje novčića voljenja. Ljudi koji veruju da su vredni ljubavi su ljudi koji vole - kaže autor knjige i dodaje da "to u sebi donosi smanjenje ega, ali iziskuje i jedinstveni misaoni okvir – kad između nas i bilo koga drugoga izbije sukob, ne pitamo se kako pobediti, nego kako prizvati namernu ljubav i kako delovati u skladu sa njom".

Osnovno pitanje glasi: Kako u ovim okolnostima mogu biti što ispunjeniji ljubavlju? Kad drugima otkrijemo pet kvaliteta, onda se osećajmo voljenim i istovremeno nas drugi sagledavaju kao nekoga ko je vredan ljubavi. Prebacivanje fokusa sa brige za ličnu pobedu ili osvetu na pokušaj što većeg ispunjenja ljubavlju donosi blaženstvo, a to je najbolji okvir za smanjenje ega i oslobađanje pet kvaliteta.

- Kad osetite uzbuđenje otkrivši da je moguće stvoriti ljubav u svakoj misli, reči i delu, ubrzo shvatite da smo svi vredni ljubavi. Zbog našeg novog ponašanja volimo sebe više, što i druge poziva da nas vole više. Nakon toga prestanemo da tražimo da nam drugi pokazuju koliko nas vole. Kad dajemo ono što nedostaje, više nam ne nedostaje toliko. Propuštanje ljubavi kroz sebe nas pretvara u stazu kojom kroči ljubav. Tada možemo očekivati ljubav zauzvrat umesto da je zahtevamo - navodi Riko.
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

10 vrlina koje krase poželjnu osobu

Koliko god ljudi bili različiti, toliko su i slični, pa tako svaki čovek ima potrebu da voli i bude voljen. Isto tako, bez obzira da li je u pitanju muškarac ili žena, homo ili hetero, stari ili mladi, svi smo mi jednaki kada je reč o osnovnim osobinama koje tražimo u partneru

Slika

Naravno, niko od vas ne očekuje da će vas krasiti svih deset najpoželjnijih osobina, ali to ne znači da to ne predstavlja ideal kojem bi trebalo da težite. Ne zbog sebe, nego zbog drugih.

Otkrijte koja vam od navedenih osobina nedostaje i počnite da radite na poboljšanju sopstvene ličnosti. Osim što ćete povećati šanse da pronađete nekoga ili napokon privučete muškarca/ženu iz svojih snova, postaćete srećniji i sami sa sobom.

1. Samopouzdanje
Ne postoji čarobna formula za sticanje samopouzdanja, ali sasvim solidan početak predstavlja iskreno suočavanje s svim onim što ne volite na sebi, a zatim i pokušaj da se to promeni. Takođe, ni sticanje novih veština ne bi bilo na odmet. Ipak, najbolji način da postanete sigurniji u sebe jeste da se posvetite nečemu što volite i trudite se da u tome budete što bolji.

2. Smisao za humor
Pitajte bilo koga šta je to što traži u partneru i teško da ćete naći nekoga ko neće reći jednu od ove dve stvari: “nekoga ko ume da me nasmeje” ili “osobu koja se smeje mojim šalama”. Čak i ako vam majka priroda nije podarila smisao za humor, ne gubite nadu. Počnite s donošenjem odluke da u svom životu više cenite smeh.

3. Izgled
Naravno da je izgled važan, ali većina ljudi ne traži savršenost i, još važnije, ne privlači svakoga isti tip lepote. Ipak, većina nas reaguje na to kako se druga osoba predstavlja. Ako vas moda i ne zanima preterano, nema veze. Biće dovoljno da uložite malo truda da pronađete frizuru i garderobu koja vam najbolje stoji.

4. Veština u krevetu
Kada je seks u pitanju, svima se dešava da ponekad osete nesigurnost u svoja znanja i sposobnosti. Znati kako da se bude dobar u krevetu vodi većem uživanju u seksu. Zabavljajte se, budite kreativni i prepustite se.

5. Prihvatanje drugih onakvima kakvi jesu
Osećanje da nas neko u potpunosti prihvata predstavlja jedan od najdubljih motiva zbog kojih uopšte tražimo vezu. Trik je u tome da, ako želite nešto da dobijete, morate biti spremni da dajete. Napravite inventar stvari koje nepravedno ili nepotrebno osuđujete i radite na tome da se oslobodite svih predrasuda.

6. Komunikacija
Kad ljudi kažu da ne žele dramu u svom životu, zapravo misle da žele nekoga s kim im je lako da komuniciraju. Nekoga ko neće videti problem tamo gde ga nema, samo zato što ne ume na jednostavan način da izrazi svoja osećanja. Svako želi nekoga ko će znati da sluša i jasno se izražava kada je to potrebno.

7. Izazov
Većina nas traži udobnost, ali niko ne želi ni da mu bude dosadno. Mnogi ljudi glume nedostižnost, ali jedan tako ekstreman izazov vašem partneru će biti privlačan samo neko kratko vreme, nakon čega će se umoriti. Vezi će puno više pomoći situacije u kojima izazivate partnera da bude otvoreniji i aktivniji.

8. Finansijska stabilnost
Nije najvažnija stvar na svetu, ali plus na vašem računu i novčanik koji nikada nije prazan učiniće vas atraktivnijim. Ako ste trenutno u mogućnosti da napravite tek malecne korake u tom pravcu, samo napred. Odmah ćete se osetiti sigurnije u sebe, a to će prepoznati i drugi.

9. Stil
Stil je pokazatelj kvaliteta života koji ćete imati s drugom osobom. Neki ljudi imaju bolji ukus od drugih, ali ako počnete da obraćate pažnju na ono što jedete, kakvu muziku slušate, šta gledate na televiziji, šta čitate, vaš stil će prirodno početi da se razvija.

10. Hemija
Ništa na ovom spisku nije ni približno toliko važno kao hemija. Nemoguće ju je precizno definisati, a sve što vam preostaje jeste da budete strpljivi sve do trenutka dok se ona ne javi, a zatim je spremno dočekate obogaćeni do savršenstva dovedenim preostalim stavkama sa ove liste. (Zadovoljna.hr)
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

Bračni loto

Zapamtite – u braku uvek nešto ili škripi ili visi. Ali ni slučajno nemojte pasti u očaj. Ja sam odlučila da se na ovu temu nasmejem

Slika

Ako smo žene, a jesmo, da li možemo sasvim razumeti naše muškarce? Pre svega mislim na ljubavne, bračne i druge podvrste emotivnih partnera. Jer upravo na toj muško-ženskoj relaciji najčešće i najviše škripi. Sa ocem, bratom, drugom iz škole nekako lakše izađemo na kraj. Ili je barem moje iskustvo takvo. Nesporazumi sa ocem i drugim bliskim predstavnicima jačeg pola nikada nisu trajali „večno“ i nikada mi nisu doneli osećaj beznadežnosti. Sa ljubavnim partnerima, sasvim suprotno, uvek sam se hvatala za glavu u očaju ponavljajući u neverici pitanje: da li on i ja uopšte govorimo istim jezikom, ili smo stranci od početka pa zauvek?

Ljubavne veze često su kao lutrija. I to ne bilo koja. Recimo, kao loto. Sedam od trideset devet. Računaj da je nemoguće dobiti sedmicu. A samo sedmica garantuje savršen sklad i harmoniju, tj. ljubav iz bajke. Kad ćutite, a razumete se. I kad pričate, a razumete se (što je meni mnogo fascinantnije). Kada bez mnogo odstupanja od onoga što zaista jeste uspete da živite skladan život sa tim vašim emotivnim parom, ali tako da ni on ne odstupi mnogo od onoga što on jeste. Hoću reći – da ne činite milion kompromisa trudeći se, uvek bez uspeha, da promenite sebe ili njega, već da živite idilično jer ste se „pronašli“. Jer je on vaša idealna polovina, a vi njegova. To je sedmica. I baš kao što mi nikada nije palo na pamet da mogu da osvojim sedmicu na lutriji, tako se nikada nisam odvažila da pomislim da ću se u životu s nekim „pronaći“ u savršenom partnerstvu. A možda samo ne želim da se menjam?

Kada bih brakove ljudi koji su oko mene morala da uporedim sa dobicima na loto lutriji, svi bi manje-više bili neke kilave trojke ili četvorke. Ništa naročito ne dobijaš, tek imaš pravo da nastaviš igru dalje, iz kola u kolo, zaboravljajući na kraju i šta igraš i zbog čega igraš i sa kim igraš. Bar da uzbuđenje i nada u veći dobitak mogu da nas „drže“ do kraja istim intenzitetom, verujem da bi brakovi bili uspešniji. Ovako, svaki koji analiziram, izgleda mi kao igra „pod moranje“. Ljubav je igra u kojoj ne postoje pravila. Zato ljubavne krahove ne možemo pripisati neobaveštenosti, neznanju, tremi... U pitanju je čista sreća. Ako izračunate koliki procenat ljudi na svetu izvuče sedmicu (a ista matematika važi i kod uspešnih ljubavi), jasno je kao dan – nemamo sreće! A da nisam ja jedini okoreli bračni pesimista svedoči i citat velikog Bernarda Šoa:

„Svako ko tvrdi da je brak lutrija – pravi lutriji lošu reklamu.“

Definisati brak uopšte nije lako. Naročito dobar brak. Pokušajte da budete pametni. Mućkajte glavom, kombinujte tuđa i lična iskustva, budite subjektivni, budite objektivni, budite realni... Brzo ćete uvideti da sve ono što se zove brak ne može da stane u definiciju. Zapamtite – u braku uvek nešto ili škripi ili visi. Ali ni slučajno nemojte pasti u očaj. Ja sam odlučila da se na ovu temu nasmejem (ako već ne mogu da budem pametna). Zato prepisujem nekoliko zabavnih definicija braka – crkvena: brak je religijski čin u kojem dobijamo jednog razapetog više i jednu devicu manje; pravna: brak je doživotna robija u kojoj osuđeni može biti oslobođen samo zbog lošeg vladanja; životna: nijedna žena ne dobije ono čemu se nada, nijedan muškarac se ne nada onome što dobija; matematička: Suma gnjavaže, oduzimanje slobode, množenje odgovornosti, deljenje novca; vojna: Jedini rat u kojem spavamo s neprijateljem; filozofska: Brak je mesto gde se uzajamno dele i rešavaju problemi, koje, doduše, ne bismo ni imali da nismo u braku.

Ljubavni počeci su slepi, lepi i idilični, a kako se približavaš srži počinje da gorči, žulja, iritira, neretko i boli. A dok vas boli, još ima nade za taj vaš brak. Kada prestane da boli, počnite da pakujete kofere

To što vam se čini da se, kako godine suživota u „ljubavnoj zajednici“ prolaze, sve manje razumete sa partnerom, umesto da postajete sve bliži u stavovima i mišljenjima, ima svoju logiku. Nisam ja izmislila da je zaljubljenost „slepa kod očiju“. A svaki brak počinje zaljubljivanjem. Ja vas samo podsećam. Zato su ljubavni počeci slepi, lepi i idilični, a kako se približavaš srži počinje da gorči, žulja, iritira, neretko i boli.

U stvari, ne treba porediti brak sa lutrijom. Uplatim i ja ponekad neku kombinaciju, onako, nasumično, pa šta bude. A nikada ne bude ništa. Ali me ništa i ne zaboli. U braku, međutim, sasvim druga priča. Svaki promašaj boli. A dok vas boli, još ima nade za taj vaš brak. Kada prestane da boli, počnite da pakujete kofere. (Autor: Ivana Tadić)
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

Ko su najbolji ljubavnici, a ko voli da eksperimentiše

Otkrijte u kom znaku se kriju najbolji ljubavnici, ko voli da eksperimentiše u krevetu i koje su omiljene poze u seksu za svaki horoskopski znak. Proverite da li Zodijak tačno opisuje i vašu seksualnost.

Slika

OVAN
Žena:
Ova dama jednosmerno i veoma direktno pristupa seksu i erotici. Smatra da su zadovoljstvo i uživanje neophodni za dobar ljubavni odnos, jer ako seks nije dobar, čemu sve ostalo. Ona je vatrena, svoje seksualne sklonosti izražava veoma jasno i u njima učestvuje veoma otvoreno. Često je sama inicijator seksualnih odnosa. Podjednako ceni nežno maženje i veoma žestoke seksualne odnose. Omiljena poza joj je kada je ona odozgo.

Muškarac: On je sklon da svoju seksualnu energiju previše naglo koristi, neće dugo razmišljati kakav utisak to ostavlja na vas. Ipak ga astrolozi smatraju jednim od najboljih ljubavnika među horoskopskim znacima. Osim što odlično poznaje anatomiju, lako uočava erogene zone svog partnera. Spreman je na sve, njemu nije strano ništa što dvoje ljudi žele da urade. Uvek je otvoren da u presudnim trenucima bude odlučan. Sve poze su mu omiljene.

BIK
Žena:
Na vas će ostaviti utisak mile i dopadljive osobe, mirne, možda pomalo trome, ali veoma krotke. Ni na pamet vam neće pasti kada sa njom budete postali intimni šta vas tu sve očekuje. Njeni seksualni nagoni su veoma jaki, ali oni podrazumevaju i romantiku, kao u starim holivudskim filmovima. Dugi pogledi u oči propraćeni adekvatnim rečima opustiće je dovoljno da vam dozvoli da je upoznate u potpunosti. Kao ljubavnica je veoma strastvena i spremna da prihvati i da inicijativu. Voli česte promene poza tokom odnosa.

Muškarac: Oni ostavljaju utisak smirenih osoba sigurnih u sebe, ali to je samo poza. U stvari su veoma stidljivi, ali, na njihovu sreću, okolina to često tumači kao smirenost. Njihovu stidljivost u horoskopu označava Mesec, koji je takođe pokazatelj njihove potencije. Ako je dobro aspektovan, vi ćete biti prava srećnica sa takvom osobom pored sebe. U suprotnom, uz vaše ohrabrenje sve će biti savršeno. Najviše mi odgovara poza u kojoj je on odozdo.

BLIZANCI
Žena:
Ovo su žene koje nisu toliko zainteresovane za ovozemaljsku strast koliko ih privlače razgovori o raznim svetovima koji možda postoje oko nas. Veoma su inteligentne i produhovljene. Teško se zaljubljuju, stav prema seksu se kod njih menja tek u zrelijim godinama života, ali kako one u sebi sadrže dva principa, muški i ženski, budite spremni na brze promene raspoloženja i stavova. Veoma su nežne ljubavnice, erogena zona su im najčešće ruke i ramena. Nekada ih uzbuđuje nakit na muškarcu.

Muškarac: Mada fizički deluju pitomo i intelektualno, ako su rešili da vas odvuku u intimu svoga stana, to će sigurno i uraditi. Oni odbijanje ne priznaju. Ako je reč o duplom blizancu, to će vam biti najbolje seksualno iskustvo u životu. Veoma su maštoviti, osetljivi i jako im je stalo da do detalja saznaju šta volite. Vas će obavestiti šta njima prija. Ne treba ih propustiti.

RAK
Žena:
Najosetljiviji horoskopski znak, njena senzibilnost se veoma jasno manifestuje, kako u ljubavi tako i u seksu. Nešto kasnije postaju zreli u odnosu na svoju generaciju, ali kada jednom osete čari seksa, ne dozvoljavaju sebi velike pauze. Da bi zaista uživali u potpunoj slobodi erotskih doživljaja, potreban im je stalni partner koji ume da im pruži potpuno zadovoljenje. A onda njihov nagon postaje jedan od najjačih. Obožavaju poljupce po celom telu. Celo njeno telo je erogena zona, a stopala su na prvom mestu.

Muškarac: Pripadnici ovog znaka su uvek spremni na seks, retki su trenuci kada o njemu ne razmišljaju. Takođe su veoma zaljubljive prirode i za svaku osobu sa kojom uspostave fizički odnos smatraju da je vole. Veliki su romantičari i često sanjare. Takođe su veliki poznavaoci ženskog tela i pravi umetnici u ljubavi. Erogene zone su im uši.

LAV
Žena:
Njoj mora sve da bude po volji, ako želite da je zadovoljite, pre svega morate imati čime. Pri tom mislimo i na materijalne kvalitete, a ne samo one rođenjem vam date. Voli upadljive, posebne, nesvakidašnje tipove muškaraca. Na svog muškarca delimično gleda kao na svoga roba, očekuje od njega da joj ispunjava svaku želju. Voli, i to je često uzbuđuje, maženje po kosi, mada postoje izuzeci, naročito ako svakodnevno ide kod frizera.

Muškarac: Njega ćete teško nagovoriti na seks van udobnosti spavaće sobe, ako se to i dogodi, znači da nad njegovom seksualnošću imate veliku moć. Magnetski je privlačan i nije neskromno reći da skoro nema žene koja je uspela da mu odoli. Erogene zone su mu veoma rasprostranjene, ali voli neobične poze u kojima može da vas posmatra. Jako mu je stalo da i vi uživate u istoj meri kao i on.

DEVICA
Žena:
Glumi čednu osobu ne bi li se uklopila u svoj horoskopski znak, koji je jedan od najpromiskuitetnijih znakova. Ona voli seks u kadi, šumarku, udobnom krevetu, svakom skrivenom mestu. Potrebno je jedino da vi budete taj srećnik koji je inspiriše. Ima veoma visoke standarde kada je reč o partnerima. Ako vas odbije zato što je suviše umorna za seks, verujete da se vezi bliži kraj.

Muškarac: Pripadnici ovog znaka često spadaju u feminizirani deo stanovništva, ali su veoma potentni i imaju veoma sličan ukus ženskim pripadnicama svoga znaka. Osim u tome što je on zaista prava maza, spreman da vam udovolji bez obzira na to koliko to njemu prijalo. Požrtvovan ljubavnik u svakom pogledu. Kada voli, to je najdivnije na svetu.

VAGA
Žena:
Romantična, suptilna i veoma sklona samozaljubljivanju. Nekada izgleda kao da voli da pate. Ako želite da je zadržite, budite spremni na bar dva seksualna odnosa dnevno, kao i na neprestane komplimente vezane za njen neodoljiv izgled i spretnost u vođenju ljubavi. Teško joj je odoleti, jer zaista spada među najžešće znake zodijaka. Voli da izvodi striptiz za svog partera, a vi ćete u tome sigurno uživati, posebno jer ona obožava izazovni donji veš.

Muškarac: Najlepši na njemu je osmeh, a drugi kvaliteti su i te kako dobri. Malo je sklon da sa godinama postane lenj kao ljubavnik. Srećom, lako ga je inspirisati, jako voli komplimente i oni su njegov afrodizijak. Moraćete često da ga slušate, jer on jedini ima odgovore na sve probleme, ali vredi odslušati, možda nešto i naučite. Dele se u nekoliko grupa, oni koji su pokroviteljski nastrojeni i ne tako dobri ljubavnici i ovi drugi – malo sebični, ali zadovoljavajući.

ŠKORPIJA
Žena:
Ona ne podnosi neodlučne i slabiće. Pri tom snagu ne smete da joj pokažete, jer istovremeno voli da vodi glavnu reč. Erogene zone su joj dlanovi. Pola sata milovanja ruku i svet erotskih zadovoljstava je vaš, a ona je jedna od najboljih ljubavnica u astrologiji, otvorena za sve predloge i mogućnosti koje su vam pristupačne. Da bi ostala samo vaša, seks uvek mora savršeno da funkcioniše.

Muškarac: On simbolizuje seksualnost, erotiku i sve manifestacije telesne ljubavi. Još mu je antička astrologija dala počasno mesto najboljeg ljubavnika. Retki su muškarci ovog znaka koji su sve svoje emocije poklonili jednoj ženi. U njihovom životu uvek postoje bar dve istovremeno. Sa tim morate da se pomirite ako ste se zaljubili baš u njega, što nije teško imajući u vidu njegov prodorni pogled i seksepil kojim prosto zrači. Kada nađu partnerku koja im u svemu odgovara, veoma su verni i odani.

STRELAC
Žena:
Ove žene imaju briljantnu maštu, što je lako primetiti već na prvi pogled. Jako im je bitno da im u vezi ne bude ograničena lična samostalnost. Sve ostalo dobro podnose. Ne vole mnogo da razgovaraju o seksu, ali vole da istražuju, spremne su na svaku pozu iz „Kama sutre“, samo ako procene da je partner u dobroj fizičkoj kondiciji. Imaju veoma otvoren pristup seksu i seksualnosti. Erogene zone su im rasute svuda po telu. Vole nežnost i romantiku, mada to često kriju.

Muškarac: Njih karakteriše dečja radoznalost. Ako imate manje od 30 godina, ne računajte na njegovu vernost. Najgore je što on to smatra eksperimentom, a ne prevarom, tako da o tome ne vredi sa njim ni razgovarati. Verujte, on vas i dalje nepromenjeno voli. Mnogo obećavaju, ali retko ispune sve što kažu, tako da su zgodniji za kratke staze i flertove. Potencija im je manja nego što oni to misle.

JARAC
Žena:
Voli nežnosti i male pažnje, njoj su one bitnije od dijamanata. Deluje veoma hladnokrvno, čak i kada to nije. Spremna je da sačeka svojih nekoliko trenutaka. Ima veoma lep hod i veoma je zapažena. Tokom celog života zadržava neke lepe tinejdžerske navike. Uvek zna šta želi i kako to da postigne. Mada je često sitna i deluje veoma krhko, jaka je i spremna na sve da ostvari svoj cilj. Voli seks, vitezovi i vino su zbog njih izmišljeni.

Muškarac: Nemojte da očekujete od njega da vas obasipa poklonima i cvećem, on je za to isuviše racionalan, ali ako želite osobu koja će pored vas biti i kada je najgore, on je pravi čovek za vas. Njegova seksualnost zavisi u mnogome od ostalih faktora koji su dominirali u trenutku rođenja. Za kvalitetan seks potreban im je stalan partner pored koga se osećaju opušteni.

VODOLIJA
Žena:
Njoj nimalo ne smeta što se razlikuje od drugih, naprotiv, to često potencira. U seksu je veoma slobodna, moglo bi se reći perverzna, spremna je da proba sve o čemu je nekada čula, a da dovodi do vrhunskog seksualnog zadovoljstva. Može promeniti mnogo ljubavnika dok konačno ne pronađe onog koji joj u potpunosti odgovara. I to mora da bude obostrano, kao i velika količina ljubavi koju će razmenjivati.

Muškarac: Poseduju veliku intelektualnu aroganciju i to mnoge odbija od njihove inače veoma privlačne spoljašnosti. Ekscentrični su i na ljubavnom planu, svi imaju različit i veoma specifičan ukus kod biranja partnera. Nekada ni sami nisu sigurni šta ih je nekoj devojci privuklo. Savršeni su ljubavnici i jako uživaju u seksualnim igrama. Čak i kada su sami, ne odustaju od seksualnih veza.

RIBE
Žena:
Urođene su im ružičaste naočare kada je reč o ljubavnim odnosima. Zato prolaze kroz pakao i mnogo emocionalno bolnih situacija. Rado se teše prolaznim seksualnim avanturama i to im pomaže da prebole prethodno bolno iskustvo. One zapravo traže čoveka koga će voleti do kraja svog života i sa kojim će moći da ostvare sve svoje seksualne fantazije. Stiču veliku mudrost u odnosima tokom života.

Muškarac: Veoma su odgovorni. Ni prevare im nisu strane, ali zbog njih nikada neće zapostaviti porodicu. Spadaju u veoma nežne i poželjne ljubavnike. Kažu da žena koja nije bila u vezi sa muškarcem iz ovog znaka ne zna šta je pravi seks, mada oni sami najviše uživaju u seksu.
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

Prepoznajte dobrog ljubavnika

Imate novog dečka, i razmišljete da li je vreme da vaša veza pređe u sledeću fazu... u spavaćoj sobi. Naravno, zgodan je i dopada vam se, već vrtite "filmove"u glavi, ali da li će sve ići baš onako kako ste zamilsili ne možete biti sigurni.

Dobar seks, onako, da ga poželite ponovo, nije samo pitanje veštine. Ako je veština sve na šta se on oslanja, onda će seks biti super, ali ćete brzo izgubiti interesovanje. Nezaboravan seks je onaj kojeg vam nikad nije dovoljno, a to znači da partner mora da bude spreman da udovolji vašim potrebama i bude na "pravim mestima" u "pravo vreme".

Slika

Srećom, postoje mali signali koji vam mogu nagovestiti da li će se vaša nova ljubav u sledećoj fazi vašeg odnosa pretvoriti u ljubavnika za pamćenje.

Džentlmen je. U ljubavi i seksu,važne su sitnice. Da li vam otvara vrata, pušta li vas prvu, privuče vam stolicu? Da li vas nazove u toku dana da vidi kako ste, seti se da vas pita kako je prošao poslovni sastanak koji vam je bio važan? Sve su to znakovi da misli na vas. Ako je pažljiv prema vama u svakodnevnim situacijama, velike su šanse da će takav biti i u krevetu.

"Usput" vas dodiruje na pravi način. Muškarac koji samo želi da vas odvuče u krevet, dodire čuva za sprovođenje tog cilja u delo. Veliki ljubavnici senzualni su i van spavaće sobe. Dakle, ako se viđate sa muškarcem koji vam pomiluje šaku dok sedite u restoranu, dodirne vas po leđima dok prolazite kroz hodnik ili vas drži za ruku dok se šetate... imate sreće. Takav muškarac znaće da dodirne prava mesta i kad seks dođe na red.

Ne ponaša se kao da je centar sveta. Ima muškaraca koji su sami sebi najvažniji. Žele da razgovaraju samo o onome što se njima događa, oni biraju restoran u kojem ćete ručati, uvek se gleda film koji oni žele da gledaju... Jasno vam je kuda to vodi. Ali, ako vas pita kako ste proveli dan, ide u restorane koje vi volite čak i ako nije ljubitelj libanske ili italijanske kuhinje, pristaje da odgleda i poneku romantičnu komediju... To je dobar znak. Takvom muškarcu biće važno da budete srećne i u seksu.

Nigde ne žuri. Muškarac kojeg više zanima vaše telo nego vi same, želeće što pre da vas odvuče u krevet. A kad u tome uspe, verovatno će zbrisati iz vašeg života jednakom brzinom. Muškarac koji je zaista zainteresovan, imaće strpljenja da sačeka, želeće da vas upozna i postavi temelje za lepu, zdravu vezu pre nego što dođe vreme za seks.

Pored njega se osećate kao najlepša žena na svetu. Da bi seks bio tako dobar da vam pomuti pamet, morate se osećati slobodno, biti dovoljo opušteni da potisnete sve nesigurnosti. Muškarac koji ume da vam kaže da ste lepi, onaj koji obraća pažnju na sitnice, "podizaće" vaše samopouzdanje svaki put kad na vama primeti nešto što voli i što mu se dopada. Ako vas gleda tako da se osećate seksi, privlačno i pametno, nemate razloga za brigu. Vreme je za seks koji ćete pamtiti.
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

Obavezno štivo za svakog muškarca - 12 najvećih ŽENSKIH LAŽI!

Slika

1. „Nije mi ništa“
Kad vam žena kaže te tri riječi, a ne želi reći ništa više od toga – u GADNOM ste problemu… To znači da se dogodila neka neviđena drama njoj ili nekoj od njezinih frendica, mami, sestri ili kolegici… Razmjeri tog užasa mogu varirati od trivijalnih događaja kao što su primjerice: otpala peta na putu za posao, slomljeni nokat dok je u čajnoj kuhinji punila kuhalo za vodu, loša probava kućnog ljubimca, pa sve do ozbiljnijih stvari kao što su slučajno stisnuti „delete“ i prezentacija koja joj je otišla u nepovrat, a pomno ju je pripremala za sutrašnju prezentaciju upravi, dobrano ogrebani novi limeni ljubimac kojeg je sredila dok se maestralno bočno parkirala jureći na subotnju špicu... U takvim trenucima kad ona zausti: „Nije mi ništa“ s pogledom tužne vrbe – oprez!

Budući da nemate uz sebe kristalnu kuglu i niste vidoviti da dokučite što joj se vrzma po glavi i što bi se moglo dogoditi, trebate mudro pristupiti „the situaciji“. Nije baš preporučljivo nipošto panično i iritantno ispitivati „Kako nije ništa kad vidim da ti je nešto…“ jer nakon takve rečenice postoje samo dva scenarija: drsko, pomalo siktajući kroz zube odbrusit će vam da „nije ništa“ i da ju ne pilite s pitanjima ili – scenarij br. 2 - briznut će u plač. Ako joj doista želite pomoći budite suptilni i vrlo lukavo, onako izdaleka, postavljajte dijagnozu da utvrdite što joj je ili je pustiti 10-ak minuta praveći se nezainteresiran za tu rečenicu „Nije mi ništa“ i sama će se otvoriti. I reći vam i više nego što biste željeli znati.

2. „Tvoja mama mi je baš super“
Jedna od najvećih laži i najboljih strateških rečenica kako da vam se dodvori. Ta rečenica je propusnica da vam se na mala vrata uvuče u srce, a potom da si utaba stazicu prema oltaru. S vama, naravno. Sve je to zalog za budućnost. Ne biste vjerovali na što su sve žene spremne kako bi se dočepale prstena i zavjeta „dok nas smrt ne rastavi…“. U tu glumu nemojte povjerovati jer se doista u promilima može potvrditi istinitost te tvrdnje. Pri upoznavanju Kraljice Majke, žena hoće ispasti fina s željom da ne povrijedi svog muškarca.

Ona zna da će njegova mama kao i gotovo sve mamino (kuhanje, način kako je ispeglana košulja ili pripremljen pekmez od šljiva) biti uvijek broj 1 i stalno prisutno u njegovu životu. Za prvi susret (čitaj: inicijacija) žena će posebnu pažnju obratiti odjeći koju će pomno odabrati, a lekciju „Bonton u 100 lekcija“ bit će joj omiljeno štivo kako ne bi ne daj Bože nešto uprskala te zadivila Gospođu Mamu. No, nemojte da vas to zavara. To žena ulaže u svoj PR, kako bi bila savršena te kako vaša mamica ne bi imala što za prigovoriti. A, ustvari, ona ima svoj đir i cilj. I spremna je na sve da to i ostvari. Savjet: Dobro otvoriti oči!

3. „Bit ću gotova za minutu“
Ukoliko ste iskusni lisac, u startu ćete se oglušiti na tu rečenicu jer je to notorna laž. U prijevodu to znači: „Tek sad depiliram noge… A još se moram istuširati, namazati losionom, lakirati nokte, montirati umjetne trepavice, staviti leće, nabaciti make-up, složiti friz, nazvati frendicu da se konzultiram što odjenuti… Izlazimo za cca sat i 50 minuta…“ Recept za preživljavanje: oboružajte se strpljenjem. Ukoliko vam kaže da dođete po nju u 20.30, ne pojavljujte se pred njezinim vratima prije 22.15.

4. „Nisam spiskala puno love. To je bilo na sniženju“
A što da kaže? Vidite je kako na parkingu iz prtljažnika jedva-jedvice izvlači dvije (malo je reći) ogromne crvene vrećice, pa veliku plavu s kutijom u kojoj su čizme, pet malih vrećica s donjim rubljem , pa još tri s natpisom renomiranih kozmetičkih brandova, pod rukom joj vaza… Tako natrpana ulazi u kuću i jedva prolazi kroz vrata. Kad vidi vaš preneražen izraz lica, umiljatim glasićem prozbori laž godine: „Ovo sam našla nadasve povoljno… na sniženju…“ Bit ćete doista ovca ako u to povjerujete.

5. „Spavala sam samo s 3 dečka prije tebe“
To će reći svaka žena. A vi ako ste mudri pomnožit ćete najmanje s tri (ili čak više!) i otprilike doći do pravog broja ljubavnika prije vas.

6. „Super si, ali sada nisam spremna za novi vezu“
Prijevod te rečenice glasi: „Briši mali! Ne želim te vidjeti, a kamoli izaći s tobom! Nisi moj tip. Što ti pada na pamet? Ma, čiji bi ti broj?! Ajde, iš, iš!!!“ Kako vas ne bi otpilila kao zadnjeg papka, bit će fina i upakirati gore navedene rečenice u šik formu i dati vam „dvojku“ sa stilom. Da biste sačuvali svoj obraz i dostojanstvo, ako vam žena kaže takvo što, bilo bi najbolje da joj ne pokušate uvaliti svoj broj, tražiti njezin ili uopće se dalje truditi da zaokupite njezinu pažnju. Nema tu sreće. Najbolji plan: uzmak bez drame i suza.

7. „Daj ti meni broj, pa ću ti se javiti“
Tumačenje ove rečenice potražite pod broj 6. Ono što je sigurno. Ako vam žena ovo kaže, 100% vas NIKADA neće nazvati. Ni poslati poruku. Ni… ništa. Uopće vas ne doživljava. Možda će vam ovo saznanje povrijediti ego, no istina je gruba i bolje se što prije suočiti s njom nego da živite u lažnoj nadi. Svaka koja vam kaže da će se javiti laže ili ste joj tek 27474592309784 na listi osoba s kojima bi otišla na kavu. Jeste li doista na to spali?!

8. „Prijatelji su ti baš super“
Ona vam time želi reći: „OK. Preživjet ću ovo piće s tim moronima, ali ubuduće nećemo više izlaziti s njima. Gdje si ih uopće pronašao!?“ Za vašu partnericu vaši prijatelji nikada neće biti dovoljno dobri. Druženje, tenis ili kuglanje petkom navečer s dečkima su (u njezinoj glavi, što znači da bi trebalo vrijediti i za vas!) apsolutno out. Što se nje tiče, najbolje bi bilo da imate „zajedničke“ prijatelje, koje će, po mogućnosti ona birati.

Pri upoznavanju s njima dobro pratite njezin izraz lica. Neverbalna komunikacija tu vam može štošta otkriti. Ukoliko joj se ne da izlaziti s njima, načinite kompromis. Odaberite jedan dan u tjednu kada ćete vi biti sa svojim kompićima, a ona imati babinjak sa svojim prijateljicama. Svi sretni i zadovoljni. Nipošto nemojte prekidati stara prijateljstva zbog nove djevojke. Zapamtite da su cure, kao i dečki, prolazni, a prijateljstva su za cijeli život.

9. „Nemam ništa protiv tvojih izlazaka s dečkima“
Možete mislit' kako je iskrena… To će vam tolerirati jednom u mjesec dana, a i tome mogu prethoditi čangrizava prigovaranja i frktanje nosom. Na to budite spremni. Provjeravanje gdje ste i što radite tijekom zabave s dečkima neće biti ništa neuobičajeno, pa ako će vam to ići na živce – jednostavno isključite mobitel. Neće umrijeti ako vas tu večer ne dobije na telefon. Na početku veze bilo bi dobro da s njom definirate neke stavove oko izlazaka općenito i druženja s ekipom – tako da se odmah zna kako stvari stoje da kasnije ne bi bilo: „Nismo znali“… Izborite se za svoje mjesto u toj vezi.

10. „Najbolji si“
E, to je najveća laž od svih! Ovo ćete svakako čuti bar jednom u životu, a da nije bilo iskreno. Na to morate biti spremni. Žene znaju kako njihovi partneri (kad za to postoji opravdanje ili ne) vole hvalospjeve o njihovu seksualnom umijeću i majstorskim seks pozama, pa kako bi im još više „digle rep“ i ego lansirale u nebo, pribjegavaju tijekom orgazma vikati kojekakve ludosti. „Najbolji si! Nikad mi nije bilo bolje! Takvo što još nisam doživjela… ni vidjela…“ nemojte baš uzeti zdravo za gotovo. I sami znate da žene vole pretjerivati.

11. „Nisam ljubomorna na tvoje bivše“
Ha, ha… Ona uvijek mora biti broj jedan u svemu i ne dao Bog da ih ju koja dosad pretekla u bilo čemu. Sve bivše doživljava kao bivše, ali je svejedno muči činjenica i vražja znatiželja kako izgledaju, čime su se bavile, jesu li imale dužu ili kraću kosu, umjetne ili prave grudi… I potrudit će se da putem svoje ženske detektivske mreže dozna ono što je zanima… Jer… „neprijatelj nikada ne spava“…

Ako je dovoljno pametna, neće vas podbadati zbog vašeg prijašnjeg odabira, a vi budite mudri i ne izazivajte nevolju. Sve stvari, fotografije i darove koje ste dobili na dar od ex-„prijateljica“ ne gurajte joj pod nos, a ona, ako je iole pametna (ukoliko nije, bježite od nje glavom bez obzira!), imat će razumijevanja i shvatit će da ste i prije nje živjeli, voljeli i imali ljubavni život te da otkako je ona ušla u vaš život ne možete negirati i uništiti sve uspomene.

12. „Ma, ne brini, mačak, nema veze… bude bolje drugi put…“
To su riječi koje ćete čuti kao utjehu uvijek kad zakažete u prijelomnom času. Kako vas ne bi dodatno „pokopala“ i ubila samopouzdanje promrmljat će tu rečenicu koju kao mantru znaju gotovo sve žene kako ne bi dotukle partnerovu muškost. Svakako neće biti presretne što je došlo do tog debakla, a vi se potrudite da sljedeći put date sve od sebe (a i više od toga, ako je ikako moguće!) kako biste povratili poljuljani ugled.
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Upravnik
SiteAdmin
Postovi: 2370
Pridružio se: 07 Dec 2010, 23:54
Kontakt:

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Upravnik »

Ha, ovo je samo jedan deo... :D
Не бојим се од вражјега кота,
нека га је ка на гори листа,
но се бојим од зла домаћега".

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Muško-ženski odnosi

Post od aleksey »

 
I to manji...

;)
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

Da, da... ali još uvek učimo od vas, dragi muškarci! :-*

Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

Osam kvaliteta koji krase idealnog muškarca (Zar takav postoji?) :o

Na pitanje "šta je ono što dame hoće i očekuju od svog partnera" niko još nije pronašao konačan odgovor. Moglo bi se slobodno reći da su sve one iste, makar samo u tome što su toliko različite. No, postoje određene osobine i veštine koje će učiniti da se nađete u rangu ozbiljnih kandidata da osvojite skoro svako nežno žensko srce koje vam duša ište.

Slika

Postanite Supermen
Žene vole da se osećaju zaštićeno. Zato, pronađite više od jednog načina da dokažete da ste spasilac koji će u pomoć uskakati kad god se vaša princeza bude našla u nevolji. One veoma poštuju momke koji u vreme haosa imaju smelosti da iskoče u prvi plan. Ne propustite da iskoristite svaku priliku koja vam se pruža da se dokažete kao neko na koga će uvek moći da se osloni.

Mirišite lepo
Iako se u reklamama za parfeme preteruje sa brojem napucanih cica koje okružuju jednog ne baš privlačnog momka, dame zaista padaju na frajere koji dobro mirišu. Sve što vam je potrebno jeste da provalite koji vam dezodorans najbolje stoji i ne eksperimentišite previše, pogotovo ne kada idete na prvi sudar. Zapamtite da se mirisi prepliću sa hemijom svakog ponaosob, te da nešto što miriše dobro na vašem drugaru na vas može delovati tako da počnete da smrdite kao sam đavo. Pamet u glavu.

Postanite majstor za iznenađenja
One strašno vole kada potpuno neočekivano dobiju nešto na poklon. Ne moraju to biti nikakve skupe stvari, tako da je sasvim dovoljno da čokoladom, buketom cveća, ljubavnom porukicom ili nekom drugom sitnicom pokažete koliko vam je stalo i da mislite na nju. Važna je pažnja!

Iskrenost je na ceni
Ma šta domaći izborni kandidati radili, znajte da je poštenje uvek najbolja politika. Ukoliko vam se čini da bi ona mogla biti žena vašeg života, izbegavajte svaki vid laganja. Ne brinite se što kada kažete nešto što joj se ne dopada ona podigne zaštitni oklop. Ako imate ikakvih šansi, njeno poverenje ćete osvojiti baš takvi kakvi ste se.

Vežbajte
Niko od vas ne očekuje da imate savršeno izvajane pločice na stomaku ili bicepse debele poput vinskog bureta, ali važno je da sebi ne dozvolite da se zapustite. Devojke vole mladiće koje brinu o svom telu, a da biste uopšte privukli neku, neophodno je makar malo truda.

Pratite modne trendove
Nažalost, ništa više ne odbija jednu damu, od neukusno obučenog muškarca. Dovoljno će biti da prelistate nekoliko magazina i obnovite svoju garderobu na nekom sniženju. Ukoliko smatrate da ste potpuno izgubljen slučaj, konsultujte se sa nekim stilistom. Kad su žene u pitanju, istina je. Odelo čini čoveka.

Obratite pažnju na frizuru
Jedno dobro šišanje može učiniti čuda za vaš izgled. Izvinite se svom lokalnom brici i posetite neki od salona gde će vam stručnjaci napraviti modernu frizuru i uputiti vas u to šta bi trebalo da radite da vaša kosa uvek bude u perfektnom stanju.

Savladajte neku jednostavnu veštinu
Možete je voditi po koncertima, galerijama, pesničkim večerima, skupim restoranima do mile volje. Ukoliko niste sami u stanju da odsvirate makar jednu pesmu, sklepate nekoliko stihova, nacrtate njenu siluetu ili makar skuvate neko jednostavno jelo – loše vam se piše. Sigurno makar za nešto imate talenta i nema razloga da se toga stidite.
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Upravnik
SiteAdmin
Postovi: 2370
Pridružio se: 07 Dec 2010, 23:54
Kontakt:

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Upravnik »

Palma napisao:Da, da... ali još uvek učimo od vas, dragi muškarci! :-*


Opšte je poznato da učenik nadmaši učitelja. :D
Не бојим се од вражјега кота,
нека га је ка на гори листа,
но се бојим од зла домаћега".

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

25 muških rečenica od kojih nam se diže kosa na glavi

Muškarci nisu sa ove planete, ko zna odakle su pali, ne znaju ni sami, ali su odlični u tome da nerviraju žene, ne uvek, ali imaju određen fond rečenica koje nam idu na svaki živac. Evo nekih najčešćih…

Jesi li ljuta?
Zaboravio sam to da uradim.
Lepa si i bez šminke, požuri.
Znaš dobro da nisam tako mislio.
Slušam te ja, iako gledam TV.
Dobro, prestani da me smaraš.
Samo gunđaš nešto, sve ti smeta.
Previše si platila cipele.
Je l’ ti on stvarno samo drug?
Je l’ to tebe onaj tip u beloj majici gleda?
Nije do mene, do tebe je.
Znam da sam rekao da te vodim na večeru, ali danas je Liga šampiona.
Moja mama je nenadmašiva u kuhinji.
Je l’ znaš koliko si lepa?
Ti u tome planiraš da izađeš?
Čini mi se da si se malo ugojila.
Moja bivša je isto to radila.
Šta toliko dugo pričaš sa svojim drugaricama?
Šta ću kad sam takav.
Ma daj, to mi je samo drugarica sa kojom se nisam dugo video.
Zašto praviš problem gde ga nema?
Kako bih je pocepao, uh.
Mrzi me sada.
Imaš li dečka?
A gde ti je dečko ako ga imaš?

Kao i uvek, sve prođe sa tvojim nerviranjem, a njegovim kuliranjem. Žena protiv nekih stvari ne može, oni će uvek biti deca koja ili zanovetaju ili lažu, a ti se samo pomiri sa tim da su takvi i biće ti lakše. Uostalom, postoje neke stvari koje oni ne vole kod nas, samo što mi znamo da se promenimo. Ne slušaj ga, pojačaj muziku i uživaj. (Nevena Martinović)
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

Upravnik napisao:
Palma napisao:Da, da... ali još uvek učimo od vas, dragi muškarci! :-*


Opšte je poznato da učenik nadmaši učitelja. :D
Dragi Upravniče, ne slažem se s tobom ali pošto sam ja veoma tolerantna osoba dozvoliću ti da se složiš sa mnom. :X
Opšte je poznato da su najveći lažovi oni oni koji tvrde da uvek govore istinu, a priznaćeš da takve ne mogu nadmašiti ni učenici koji veoma pažljivo prate nastavu.
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

Pet tipova muškaraca koje žene ne podnose

Možda postoje brojni kvaliteti koji čine muškarce neodoljivima. Međutim, žene kao pripadnice nežnijeg pola često imaju i drugačija iskustva. Stvorile su određene stereotipe o muškaracima sa kojima nikada ne bi želele da imaju ozbiljnu vezu.

Slika

Navodimo vam tipove muškaraca i njihovog ponašanja koje žene reklo bi se najmanje vole ili pak mrze ...

Palac dole za dominantne muškarce: Davna su prošlost vremena u kojim su muškarci aposolutno dominirali svim aspektima života. Dakle, ako sledeći put pokušate da pokažete svoju superiornost pred devojkom, možda se nađete na klizavom terenu. Žene više vole partnere koji su priznati od strane svojih kolega i okoline zbog njihovih veština, sposobnosti i dostignuća - a ne one koji koriste taktike prinude da bi podredili svoje rivale, otkriva nova studija.

Reč eksperta - Dr Čirta Bakši, savetnik za veze, kaže:"Dominantno ponašanje je veoma protivno onome čemu žene streme u vezi, one pre svega žele da uživaju u vezi sa podjednakim poštovanjem od strane partnera. U svakom odnosu, ako jedan partner pokušava da ima prednost u donošenju svih odluka, i ako potencira svoju dominaciju, to neće učiniti ništa dobro za vezu."

Mačo momci nemaju uvek sreće: Mačo tip sa karakteristikama ličnosti ljutitog i bahatog mladog čoveka može da izgleda dobro na ekranu, ali kada je reč o stvarnom životu, žene nisu rade da provode previše vremena sa mačo momcima. Nedavna studija tvrdi da mačo muškarci nisu uvek najsrećniji, te često ostaju bez devojke. Studija dalje otkriva da su najagresivniji momci u proseku, i u odnosu na ostatak normalne muške populacije ređe zasnivali porodice.

Reč eksperta - Stručnjak za razvoj ličnosti Varun Čabra kaže: "Žene će danas pre izabrati čoveka koji drži do svog fizičkog izgleda, ili čak naginje metro seksualnom izgledu, umesto tipičnog grubog opakog mužjaka. Muškarci koji izgledaju tvrdo spolja, a otkrivaju meko srce su u stvari omiljeni među ženama."

Što dalje od seksualno proždrljivih muškaraca:Muškarci su uglavnom nabijeniji seksualnom energijom, ili prostije rečeno više su opterećeni seksom. Ali kada je reč o izboru partnera, žene se po pravilu ne odluče za seksualno proždrljivog muškarca. To je možda zato što za takve muškarce seks je prioritet u odnosu, dok žena neprestano traži ljubav i romantiku, bez obavezne fizičke intimnosti.

Reč eksperta - Savetnik za seks i veze Dr Getu Bardvaj smatra: "Nije po sredi da žene ne žele da imaju seks sa svojim partnerom, ali seksualna sklonost čoveka igra važnu ulogu kada je reč o izboru partnera. Žene uglavnom nisu previše sklone ideji da budu sa muškarcem kome je seks na umu tokom celog dana. U takvim odnosima, stvari poput razumevanja i ljubavi su na sporednom mestu, a seksualna intimnost je ono što je jedino važno za muškog partnera."

Šovinizam je u potpunosti out:Sigurno su vam poznati ovakvi primerci jačeg pola, ako ne iz privatnog života onda bar sa filma. Šovinistički tip muškarca će do ludila dovesti većinu žena. Ekstremni stavovi i preterivanje su jednostavno u svemu loši, pa tako i u vezama. Žene uglavnom ne smatraju da šovinistički nastrojeni muškarci mogu da budu pravi partneri sa kojima bi provele ostatak svog života.

Reč eksperat - Dr Ratan Kumar, klinički psiholog tvrdi:"Ponekad je vrlo tanka linija razgraničenja između ponašanja džentlmena i šoviniste. Devojka može da voli vašu brižnost, zabrinutost i želju da je zaštitite, ali vaš preko šovinistički stav može da je ponekad izuzetno iritira. Pokušajte da joj date dovoljno prostora samo za nju i neka vaša veza funkcioniše po obostranim pravilima."

Nasilan stav i korišćenje slenga vas neće odvesti daleko:Korišćenje uvredljivog jezik, svaki put kada se upustite u razgovor, može da pruži utisak o vama kao kul momku, ali samo pred vašim muškim prijateljima. Devojke ne žele da budu sa nasilnicima, makar se to nasilje izražavalo samo kroz reči. Suviše uvredljiv i nasilan stav uz naglašeno korišćenje slenga uglavnom je momenat hlađenja za današnje žene, piše Times of India.

Reč eksperata - Psihijatar dr Anupam Randava navodi:"Muškarci moraju da shvate da žene žele da budu u vezi sa čovekom koji ima lepe manire i pokazuje im poštovanje. Dakle, korišćenje previše žargonskog jezika i nasilnih reči tokom razgovora može da izazove samo loš efekat. Žene se drže dalje od takvih partnera zato što smatraju uvredljivim i nedostojnim ponašanje kada njihov muškarac postane nasilan. To na neki način doživljavaju kao znak nepoštovanja prema njihovoj vezi uopšte.
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

Kako se koji horoskopki znak odupire izazovu

Slika

OVAN
Iako se vrlo teško odupire izazovu, kada je u njegovom interesu, ume da se uzdrži, pre nego što njegov jezik bude brži od pameti. Čak i kada se to desi, jak odbrambeni mehanizam i urođen oprez pomažu mu da sačeka i iskoristi pravu poslovnu priliku. U ljubavi se mnogo teže kontroliše, jer je zaljubljiv, nepredvidiv i posesivan, pa uspeva da odoli, samo ako je sveže zaljubljen i zaista odan partneru.

BIK
Neka zavodljiva, glamurozna ili javna ličnost, najčešće može da ga dovede u situaciju da mu bude teško da odoli nečijem neodoljivom šarmu ili atraktivnoj pojavi, a što se posla tiče, njegova praktična priroda najčešće ga štiti od izazova. Iako je svojeglav, ume da se postavi tako da ga drugi slušaju, a njegova oprezna priroda i odlučnost umeju da ga sačuvaju od ajkula u mutnim poslovnim vodama.

BLIZANCI
Iako deluje erotično i prilično je zaljubljive prirode, lako se odupire izazovima u ljubavi, jer ne voli obaveze i zato se prema suprotnom polu postavlja prijateljski. Plaši se razočarenja, manipuliše u ljubavi pa zato ume da bude vrlo proračunat, lukav i racionalan, mada deluje kao neko ko je sklon kompromisima. U suštini, živi po svome, kako njemu odgovara i ne dozvoljava da mu bilo ko nameće svoju volju.

RAK
Teško odoleva izazovima, jer je zaljubljiv, često neveran, pa partner ne može biti siguran u njega, a kad zabrlja, tad obično bude kasno. Nije ni svestan koliko je otvorena meta za svaku, iole autoritativniju partnerku i kako lako postaje njen plen Ako je žena, lakše odoleva izazovima, jer previše voli sebe i svoj komfomizam, da bi ugrozila vezu sa partnerom koji joj je to omogućio.

LAV
Zbog urođenog talenta za glumu i probirljive prirode, previše drži do sebe, da bi tek tako lako podlegao izazovima koje bolje ume da proceni u poslu, nego u ljubavi. Iako voli da dominira i ne podnosi konkurenciju, teško će odoleti partneru koji pleni fizičkom lepotom, obrazovanjem i otmenom pojavom, jer pred takvom osobom mnogo lakše gubi svoje provereno oružje, samokontrolu.

DEVICA
Spremna je za izazove, mada ne deluje tako na prvi pogled, ali pošto sve planira daleko unapred, uglavnom dobro prolazi, naročito na poslu. Ako se desi bilo šta nepredvidivo, Devica je i tada spremna da reaguje. U ljubavi, uglavnom ume da oseti ili pogodi šta će se dopasti njenom partneru, iako neće odoleti flertu sa koleginicom, ali teško čini prvi korak, pre čeka da bude osvojena.

VAGA
Teško se odupire izazovu, veliki je hedonista, ali deluje tako kao da je niko i ništa ne može uzdrmati. Iako je to samo njen imidž, Vaga uvek uzima maksimum od života, pa samo čeka pravu priliku. I u poslu i ljubavi. često zna da bude sklona „zameni teza“, tako da je emotivna prilikom donošenja poslovnih odluka, a racionalna kada su u pitanju ljubavni izazovi.

ŠKORPIJA
Uvek je spremna za izazove, jer voli uzbuđenja i opasnosti. To međutim ne znači da će svesno rizikovati, zbog poslovne šanse koja joj se ukazuje, a da se prethodno nije dobro informisala o svemu što za nju može biti korisno. Iako voli da zavodi, ne osvaja tek tako, reda radi, zbog još jedne „recke“ već samo onoga ko joj se zaista dopadne. Hladnokrvno prihvata izazov kada je apsolutno sigurna da zna šta želi a šta ne.

STRELAC
Ulazi u rizične finansijske transakcije, jer je istovremeno nepredvidiv i sklon maštanju. Uleće u poslovni rizik, čak i kada može da ima problema sa zakonom, a politička arena za njega je pravi izazov. Ume da povuče „ručnu” u poslednjem trenutku, kada oseti da može da upadne u neku zamku. U ljubavi teško odoleva raznovrsnoj ponudi, pa voli da određuje pravila igre u vezi i teško odoleva izazovima.

JARAC
Voli izazove i rado ih prihvata, ali uvek zna zašto to čini, pogotovo kada je reč o poslu, jer sve što radi, Jarac radi da bi dobio priznanje. Iako postojan i odan, zbog zaljubljive prirode, dešava mu se da ne ume da odoli romantičnom izazovu naročito ako je u pitanju partner koji zna da prepozna njegovu emotivnu i ranjivu dušu. Mada se plaši razočaranja, za uzvrat pruža mnogo više, nego što dobija.

VODOLIJA :ymapplause:
Zašto bi ona uopšte odolevala izazovima, kada oni postoje zbog nje i njoj sličnih ili Vodolija bar tako misli. Pred drugima stvara sliku nekog ko je dovoljno jak i uzdržan, da ga ništa ne može pomeriti, a u suštini, lepota života za nju jeste u izazovima. Obožava da kontrira, naročito partneru pa je često neshvaćena u ljubavi. Ipak, u poslu, prihvatanje izazova za nju je često vrlo isplativo.

RIBE
Kod njih, sve je pitanje motiva – ako ga ima, spremna je da odleti na Mesec, ali ukoliko ga nema, nijedan izazov neće biti dovoljno velik za nju. Radiće neke stvari i u “korist svoje štete”, pa će se zbog toga ponekad izolovati od drugih. A kada je ljubav u pitanju, spremna je da ščepa izazov kao kartu za izlazak iz dugogodišnje veze u kojoj nije bila shvaćena ili nije dobijala ono o čemu je maštala.
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Palma »

MUŠKA POSLA: Malo dešifrovanje ženskih fraza

Da je komunikacija sa pripadnicama lepšeg pola jedna veoma komplikovana stvar muškarcima, jasno je od kako je sveta i veka. Ponekad se čak i jedna jedina reč, koju dama izgovori, može protumačiti na nekoliko načina...

Slika

ŠTA JE IZGOVORILA: NIŠTA
ŠTA BI TO MOGLO DA ZNAČI:
1. Ah, pa naravno da je nešto!
2. Zaista ništa. Majke mi! Ja sam zdrava i normalna osoba, a ne neka tamo histerična ludača koja stalno pravi scene.

ŠTA JE IZGOVORILA: SVE JE OKEY
ŠTA BI TO MOGLO DA ZNAČI:
1. Boja mog glasa jasno govori da sam totalno popizdela.
2. Sve kul. Što pitaš?
3. Nisam još dovoljno cirkle ali mislim da ću uskoro preći granicu.

ŠTA JE IZGOVORILA: DODAJ MI DALJINSKI
ŠTA BI TO MOGLO DA ZNAČI:
1. Samo sekund da prebacim na Studio B i vidim koliko je napolju stepeni.
2. Ne mogu da verujem kakve sve budalaštine ti gledaš.

ŠTA JE IZGOVORILA: DA LI SI SIGURAN DA BI BAŠ TO TREBALO DA OBUČEŠ/URADIŠ/POJEDEŠ
ŠTA BI TO MOGLO DA ZNAČI:
1. Nemoj!

ŠTA JE IZGOVORILA: KAKO GOD, ŠTA GPD DA SE TEBI SVIĐA
ŠTA BI TO MOGLO DA ZNAČI:
1. Ako sad napraviš pogrešan potez tvoj penis ima da crkne u samoći.
2. Ti voliš ono što ja volim, jel' tako?
3. Nemaš pojma koliko me boli uvo za to o čemu trenutno pričaš.
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4749
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Muško-ženski odnosi

Post od Bibliotekar »

Slika
Acriter et Fideliter!
Slika

Odgovori

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost